Prohlášení

Všeobecné obchodní podmínky

Návštěvou našich webových stránek berete na vědomí, že se naše Všeobecné obchodní podmínky vztahují na všechny naše nabídky, smlouvy na nákup a prodej zboží a služeb, práce, které vykonáváme, a poradenství, které poskytujeme (čl. 2.1).

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky používání těchto webových stránek

 1. Všeobecné informace
  Společnost Koppert vám tímto umožňuje přístup na webové stránky www.koppert.com, na kterých publikuje texty, obrázky a další materiály určené k informačním účelům.

  Tím, že si dovolíte přistoupit na tyto webové stránky, vyjadřujete souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami. Pokud s těmito Všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, měli byste návštěvu nebo používání těchto webových stránek ukončit. Kromě toho potvrzujete, že společnost Koppert nebudete činit odpovědnou za důsledky vyplývající z informací, doporučení anebo rad obsažených na těchto webových stránkách.

  Informace uvedené na stránkách www.Koppert.com jsou nezávazné a nepředstavují právně závaznou nabídku k uzavření smlouvy.
 2. Odpovědnost
  Tyto internetové stránky byly sestaveny velmi pečlivě. Společnost Koppert však neposkytuje žádné výslovné či implicitní záruky, že informace (včetně mimo jiné obrázků, popisu produktů a rad) obsažené nebo zmíněné na těchto webových stránkách jsou kompletní, aktuální, přesné a vhodné pro účely, k nimž je uživatel webových stránek použije.

  V míře povolené právními předpisy společnost Koppert (včetně přidružených společností, úředníků a zaměstnanců společnosti) tímto vylučuje veškerou odpovědnost za:
  1. jakoukoli ztrátu, ať už jakéhokoli druhu, přímou či nepřímou, způsobenou a/nebo vzniklou používáním těchto webových stránek nebo jiných webových stránek s nimi propojených;
  2. škodu na počítačovém hardwaru a softwaru, viry a další problémy, a/nebo ztrátu času způsobenou používáním těchto webových stránek;
  3. škodu způsobenou určitou informací na těchto webových stránkách, která byla nesprávná, neúplná nebo neaktuální.
  Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy (například formou hypertextového odkazu, banneru nebo tlačítka) na jiné webové stránky zabývající se konkrétním aspektem těchto webových stránek. To však automaticky neznamená, že společnost Koppert je s těmito jinými stránkami nebo jejich vlastníkem spojena, a tudíž za tyto stránky nebo informace na nich obsažené nenese odpovědnost.

  Společnost Koppert si vyhrazuje výlučné právo kdykoli bez povinnosti předchozího oznámení měnit obsah nebo odstraňovat jeho části. Společnost Koppert nemůže být činěna odpovědnou za důsledky takových změn.

  Tyto webové stránky obsahují odkazy na produkty. Některé produkty nejsou dostupné ve všech zemích. Jakýkoli takový odkaz neznamená, že společnost Koppert obchoduje konkrétní na trhu v konkrétní zemi nebo tak zamýšlí učinit.
 3. Duševní vlastnictví
  Autorské právo a všechna další práva duševního vlastnictví, která se vztahují na celý obsah těchto webových stránek, včetně všech textů, obrázků, grafik, zvukových souborů, videosouborů či animačních souborů, designu a rozložení webových stránek a způsobu jejich zobrazení, náleží společnosti Koppert a jejím přidruženým třetím stranám, pokud není uvedeno jinak.

  Obsah těchto webových stránek se bez předchozího písemného souhlasu nesmí kopírovat, distribuovat ani zpracovávat pro komerční účely, ani se žádný jejich obsah nesmí kopírovat na jiné webové stránky. Prostřednictvím těchto webových stránek není uděleno povolení používat duševní vlastnictví společnosti Koppert nebo třetích stran.

  Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Koppert se nic na těchto webových stránkách nesmí kopírovat ani publikovat prostřednictvím tisku, fotokopie, mikrofilmu, digitální kopie ani žádným jiným způsobem.

  Část těchto webových stránek smíte vytisknout či stáhnout na svůj pevný disk nebo předat dalším stranám pouze za předpokladu, že tento obsah bude použit výhradně pro informační účely. Obdržíte-li souhlas se zveřejněním obrázku, pak při jeho zveřejnění musíte vždy uvést zdroj: Copyright Koppert. Všechna práva vyhrazena.
 4. Prohlášení o ochraně osobních údajů
  Během návštěvy těchto webových stránek mohou být formou souborů cookie shromažďovány osobní údaje a jiná data. Společnost Koppert si vyhrazuje právo ukládat tato data a používat je ve svých statistických údajích a na dalších nosičích dat. Používání osobních údajů se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů a Prohlášením o souborech cookie společnosti Koppert. Doporučujeme, abyste si tyto dokumenty důkladně přečetli ještě před tím, než společnosti Koppert své osobní údaje poskytnete.