Integrovaná ochrana před škůdci

Integrovaná ochrana před škůdci

Využití síly přírody

Stačí zasévat strach do srdcí lidí, kteří uvažují o budoucnosti produkce potravin: jak zajistit, aby deset miliard lidí, které v roce 2050 budou pravděpodobně obývat zemi, mělo dostatek jídla? Jak zajistíme téměř dvojnásobek současné plochy úrodné zemědělské půdy, kterou budeme potřebovat, jestliže stále víc lidí bude přecházet na západní způsob stravování s vysokým podílem masa a mléčných výrobků? Jak dokážeme zajistit produkci zdravých potravin způsobem, který je bezpečný pro lidi i životní prostředí?

Stačí strávit hodinu na internetu a zavalí vás globální problémy: začarovaný kruh, na jehož začátku je používání značného množství umělých hnojiv, což zvyšuje závislost na pesticidech, které zase způsobují rezistenci a páchají škody na životním prostředí a lidském zdraví – a zároveň budou světové zásoby nejdůležitější složky umělých hnojiv, fosfátu, za padesát let prakticky vyčerpány. Dalšími faktory, které celý problém ještě víc komplikují, jsou odlesňování, eroze, nedostatek pitné vody, nadměrný rybolov, znečištění ovzduší a oceánů a změna klimatu.

Nejvyšší prioritou jsou podle Organizace spojených národů a Evropské unie inovace v zemědělství a zahradnictví. Cílem inovací musí být zajištění a pokud možno zvýšení produkce zdravých potravin na hektar s minimálním používáním umělých hnojiv a chemických pesticidů. Většina vědců se shoduje, že toho lze dosáhnout pouze pěstováním plodin v souladu s konceptem integrované ochrany před škůdci (IPM). Tento pojem označuje způsob, jakým pěstitelé kultivují a chrání své plodiny na základě znalostí cyklů v rostlinách a jejich okolí, rovnováhy a vztahů závislosti mezi rostlinami, hmyzem, mikroorganismy a živinami. V udržitelném pěstování musí být plodiny odolné vůči chorobám a napadení škůdci a musí se pěstovat v prostředí, které má regenerační schopnost. Jedině pak dokážeme snížit používání umělých hnojiv, minimalizovat závislost na pesticidech a zvýšit produktivitu.

Navzdory skvělým výsledkům, které může integrovaná ochrana před škůdci přinést, musíme si otevřeně přiznat, že v celosvětovém měřítku je její aplikace v zemědělství stále ještě v plenkách a k tomu, abychom pochopili všechno kolem plodin pěstovaných jako potraviny, vede ještě dlouhá cesta. Jednou z hnacích sil inovací inspirovaných integrovanou ochranou před škůdci je v odvětví produkce potravin společnost Koppert. Ta se totiž na základě výzkumu a vývoje produktů a sdílením poznatků se zemědělci a pěstiteli po celém světě prostřednictvím vlastní sítě snaží rozšířit škálu zdrojů a nástrojů s cílem minimalizovat používání umělých hnojiv a pesticidů v produkci potravin.

Co je integrovaná ochrana před škůdci?

Existuje spousta definic, které význam integrované ochrany před škůdci objasňují. Nejdůležitější je však její cíl: používat biologickou ochranu tam, kde je to možné, a chemickou ochranu tam, kde je to nezbytné. K tomu je dostupná celá řada nástrojů. Díky tomu je práce konzultanta v oblasti integrované ochrany rozmanitá, zajímavá a někdy také komplikovaná. Nejdůležitější nástroje integrované ochrany před škůdci jsou popsány dále.

Zdravá půda

Základem zdravých plodin je zdravá půda nebo substrát. O zdraví půdy nebo substrátu však neuvažujte pouze z biologického hlediska, tedy ve smyslu minimální přítomnosti půdních škůdců nebo chorob, ale také z chemického hlediska: vyvážený obsah minerálů v půdní matrici nebo živný roztok. A nesmíme zapomínat ani na fyzikální aspekty: porézní struktura půdy či substrátu umožňující výměnu plynů mezi kořenovou zónou a vzduchem nad zemí.

Volba odrůdy

Odrůdy plodin se mohou značně lišit, pokud jde o náchylnost ke škůdcům a chorobám. A to přesahuje odolnost, kterou mají ve svých genech. Určitou roli při vývoji škůdců či chorob hraje také rozdíl v listovém pletivu a složení mízy rostlin.

Přesné setí

Tato technika pomáhá zajistit každé rostlině podobné podmínky a výsledkem pak je větší stejnorodost plodin. Tím se zabrání růstu slabých rostlin, které jsou náchylnější ke škůdcům a chorobám.

Hygiena plodin

Hygiena plodin začíná v zásadě už u předchozí kultury: odstranění starých plodin se škůdci a chorobami, které na nich zůstávají, z pěstební plochy pomáhá snižovat či zpomalovat infekci nové plodiny. Důležité je také vyčistit skleník se vším, co je uvnitř. Zdroje infekce lze omezit také odstraňováním napadených rostlin nebo jejich částí už od začátku pěstování nové plodiny.

Používání prostředků podporujících růst rostlin

Už od začátku pěstování lze používat mikroorganismy podporující růst rostlin, které obohacují mikrobiální složení kořenové zóny. Společenství užitečných mikrobů má vliv na odolnost systému a pomáhá rostlinám lépe růst. Účinným způsobem použití užitečných mikroorganismů u polních plodin je jejich nanášení na osivo.

Monitorování a používání

Klíčem k úspěchu integrované ochrany před škůdci je častý a systematický scouting. Včasné odhalení škůdců a chorob znamená včasný zásah ve chvíli, kdy je míra napadení nízká, a zásah je tudíž nejúčinnější. Nepostradatelnými nástroji scoutingu a monitoringu jsou pozorné oči, lepové a feromonové lapáky a lupa. Nové a zajímavé možnosti scoutingu poskytují moderní technologie se speciálními kamerami na dronech. Díky správně prováděnému scoutingu lze získat data, která pomáhají kvantifikovat vývoj škůdců a přirozených nepřátel. Všechny formy scoutingu generují velké množství dat. Pomocí Precision Farming se tato data převádějí na užitečné informace, které pomáhají řídit, vyhodnocovat a neustále zlepšovat systémy integrované ochrany před škůdci. Společnost Koppert nabízí hardwarové i softwarové nástroje, které scouting a Precision Farming usnadňují.

Je možné připravit drony, které s minimálními náklady na práci distribuují přirozené nepřátele. V kombinaci s příslušnými scoutingovými daty ze systému Precision Farming bude už brzy možné upravit míru dávkování podle místní úrovně napadení. Biologickou ochranu pomocí přirozených nepřátel lze dobře vyjádřit čísly, a proto tato technika pomůže z investic vložených do přirozených nepřátel vytěžit maximum.

Ekonomické limity pro ošetření

Škůdci a choroby se mohou v plodinách vyskytovat, aniž by způsobili hospodářské škody. Prahové hodnoty se u jednotlivých plodin a škůdců či chorob samozřejmě liší. Znalost těchto prahových hodnot a dynamiky škůdců a přirozených nepřátel pomáhá předcházet zbytečným (chemickým) zásahům.

Užitečný hmyz

Preventivní vypuštění přirozených nepřátel
Mají-li být přirození nepřátelé co nejúčinnější, musí být nasazeni už v počátečních fázích vývoje populace škůdců. V některých případech je možné nebo pro dosažení optimálního účinku nezbytné vypustit přirozené nepřátele ještě před tím, než se objeví škůdci. Někteří užiteční roztoči se mohou živit pylem nebo potravinovými roztoči, někteří užiteční brouci zase speciální potravou na bázi molích vajíček. Některé parazitoidy je možné chovat ve skleníku na tzv. „banker plants“.

Augmentativní vypuštění užitečného hmyzu / užitečných roztočů
Pokud preventivní vypuštění není možné nebo proveditelné, pak lze pomocí scoutingových dat naplánovat čas a míru zavedení přirozených nepřátel.

Hromadné lapače

Přirozené nepřátelé nelze komerčně zajistit pro všechny škůdce. A v některých případech potřebují přirození nepřátele pomoc. K regulaci létající fáze škůdců, například molic a třásnokřídlých, přispívají hromadné lapače, jako jsou Rollertraps nebo Horiver (1000/ha). V případě jiných škůdců mohou být pro hromadné zachycení účinnější feromonové lapače.

Výživa pro lepší zdraví rostlin

Analýza rostlinné mízy ukazuje jasnou spojitost mezi složením živin listů a náchylností ke škůdcům či chorobám. Řízení stavu výživy rostlin se stává důležitým nástrojem pro řízení zdraví rostlin. Například nižší obsah nitrátu v rostlinné míze zpomaluje vývoj svilušek, molic a dalších škůdců, aniž by to mělo nepříznivý dopad na produkci či kvalitu. A takových příkladů existuje celá řada.

Vyladění integrované ochrany před škůdci a řízení plodin

Má-li být program integrované ochrany před škůdci co nejlépe přizpůsoben dané plodině, je nutné mít znalosti o cyklu plodiny a řízení plodiny. Například strategie odstranění listů u rajčat může mít podstatný vliv na to, jak se budou vyvíjet populace molic a klopušky Macrolophus. Použití dravých roztočů proti třásnokřídlým u hrnkových rostlin je účinnější, pokud se provede před pikýrováním. Rostliny pěstované v chladném prostředí potřebují užitečný hmyz, kterému se v takových podmínkách dobře daří.

Řízení klimatu

Program „Next Generation Growing“ způsobil změnu přístupu v oblasti řízení plodin a řízení klimatu v high-tech sklenících. Ukazuje, jak správné řízení vody, energie a asimilace přispívá ke zdraví plodin, které jsou pak méně ohrožené škůdci a chorobami.

Biopesticidy

Existují tři kategorie biopesticidů.

Mikrobiální pesticidy mají základ v bakteriích, houbách, oomycetách či virech a lze je používat jako biologickou ochranu před škůdci a chorobami. Jsou to například: Trianum (Trichoderma harzianum), Mycotal (Lecanicillium muscarium) a Bacillus thuringiensis.
-
Biochemické látky mají základ v extraktech rostlin nebo metabolitech (azadirachta indická, rostlinné oleje).
-
K nejznámějším příkladům semiochemikálií patří pohlavní feromony.

Biopesticidy poskytují širokou škálu nástrojů k nechemickému boji proti škůdcům a chorobám. Jejich aplikace je možná pouze v případě, že je příslušný produkt registrován v zemi použití. Biopesticidy jsou obvykle kompatibilní s přirozenými nepřáteli, ale existují některé výjimky. Konkrétní informace najdete v Databázi vedlejších účinků Koppert nebo si stáhněte aplikaci vedlejších účinků.

Kompatibilní chemické látky

Nedokáží-li nechemické nástroje udržet míru napadení škůdci či chorobami pod ekonomickým limitem, nabízí se často možnost použít chemické pesticidy s minimálním dopadem na přirozené nepřátele nebo mikrobiální pesticidy. Konkrétní informace najdete v databázi vedlejších účinků Koppert na webových stránkách nebo v aplikaci. Se zákazníkem si také ověřte, zda vybrané pesticidy splňují požadavky trhu.

Potřebujete pomoc?